Information on Medical Cards applications and Renewals

Home / News / Information on Medical Cards applications and Renewals
Information on Medical Cards applications and Renewals

If you are an asylum seeker and want to apply for a Medical Card or for a renewal of your Medical Card, you can do this from any district or city by sending a fax to 22 605485. You must send the completed application form and attach copies of your confirmation letter and alien registration certificate (ARC) and those of all members of your family. The application form is available at any Citizen Services Center (KEP). Be sure to complete the address details in full as the medical card will be sent to you by post.

Remember to keep your Medical Card up to date!

https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/9708963BBC895E4FC2257BAD0045791A/$file/APPLICATION%20FOR%20MEDICAL%20CARD.pdf


Si vous êtes demandeur d’asile et souhaitez demander une carte médicale ou la renouveler, vous pouvez procéder depuis n’importe quel district ou ville en envoyant un fax au 22 605485. Vous devez envoyer le formulaire de demande complet et y joindre une copie de votre lettre de confirmation et alien book (ARC) ainsi que ceux de tous les membres de votre famille. Le formulaire de demande est disponible à n’importe quel Centre de Service aux Citoyens (KEP). Assurez vous de compléter l’adresse détaillée, sachant que la carte médicale vous sera envoyée par voie postale.

N’oubliez pas de tenir votre Carte Médicale à jour!

https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/9708963BBC895E4FC2257BAD0045791A/$file/APPLICATION%20FOR%20MEDICAL%20CARD.pdf


إذا كنت طالب لجوء وترغب في التقدم للحصول على بطاقة طبية أو لتجديد بطاقتك الطبية ، فيمكنك القيام بذلك من أي منطقة أو مدينة عن طريق إرسال فاكس إلى 605485 22 . يجب عليك إرسال نموذج الطلب المكتمل وإرفاق نسخ من خطاب التأكيد الخاص بك وشهادة تسجيل الأجانب (ARC) وتلك الخاصة بجميع أفراد عائلتك. نموذج الطلب متاح في أي مركز خدمات المواطنين (KEP). تأكد من استكمال تفاصيل العنوان بالكامل حيث سيتم إرسال البطاقة الطبية إليك بالبريد.

تذكر أن تحافظ على تحديث بطاقتك الطبية!

https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/9708963BBC895E4FC2257BAD0045791A/$file/APPLICATION%20FOR%20MEDICAL%20CARD.pdf


Haddii aad tahay magangalyo-doon oo aad rabto inaad dalbato Kaar Caafimaad ama cusboonaysiinta Kaarkaaga Caafimaadka, waxaad ka samayn kartaa degmo kasta ama magaalo kasta adoo fakis ugu diraya 22 605485 ama si toos ah Wasaaradda Caafimaadka.  Waa inaad soo dirtaa foomka dalabka oo dhameystiran oo aad ku soo lifaaqdaa kobiyada warqadaada xaqiijinta, shahaadada diiwaangelinta Alienka  (ARC) ee dhammaan xubnaha qoyskaaga iyo shahadada cawimada aad ka hesho Xafiska samafalka.  Foomka dalabka waxaa laga heli karaa Xarumaha Adeegyada Muwaadiniinta (KEP). Hubso inaad dhammaystirto faahfaahinta cinwaanka si dhammaystiran madam kaarka caafimaadka boostada laguugu soo diri doono.  Xusuusnow inaad ilaaliso kaarkaaga Caafimaadka ilaah tariqda !

https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/9708963BBC895E4FC2257BAD0045791A/$file/APPLICATION%20FOR%20MEDICAL%20CARD.pdf